William M. Struthers

William M. Struthers
Wheaton College
Wheaton, Illinois, USA