×

Att hålla fast vid sanningen i en tvivlens tid

Angrepp på tron är ingenting nytt. I förhörsbåset inför Pilatus sa Jesus att han kommit till världen ”för att vittna om sanningen”. Vilket Pilatus hånade: ”Vad är sanning?”

Det finns en tydlig ironi i Joh 18:38. Den romerske prefekten missade sanningen, fastän Sanningen inkarnerad stod rakt framför honom. Men så kanske Pilatus inte missade någonting alls. Han kanske var alltför väl medveten om vad Jesus erbjöd honom och avvisade honom snabbt från sin närvaro eftersom han var ovillig att följa judarnas kung.

I grund och botten är det inte mycket som har förändrats, ens sedan denna ödesdigra dag. Sanningsfrågan fortsätter att färga teologiska, etniska och politiska debatter – och plåga människohjärtan. Kristna behöver ha ett bra svar på Pilatus’ fråga.

Inspirerad sanning

I motsats till tidsandan är det så att sanningen inte är en känsla man upplever utan ett faktum som har utropats i evigheten, visat sig genom historien och gradvis uppenbarats och skrivits ner i Bibeln. Kort och gott: Sanning är vad Gud säger att den är.

Enligt Jes 65:16 är Gud ”Sanningens Gud”. Hela världshistorien bevisar denna verklighet. Vad Jahve lovat, har han fullbordat; vad han sagt i förväg, har han utfört. Hans handlingar har verifierat hans ord och hans ord har fullkomligt uppenbarat hans helighet, godhet, trovärdighet och sanning.

Dessutom, när Gud uppenbarade sig, inspirerade han en sannfärdig bok. Låter man Skriften tala för sig själv (vilket teologer kallar ”självattestering”) ser man att Ps 119 säger att Guds lag och budord är sanna (vv. 142, 151). Och åter: “ Summan av ditt ord är sanning. Dina rättfärdiga domar är eviga” (v. 160). Sanningen i Guds Ord bevisas i dess moraliska karaktär och varaktiga natur. Det som är falskt rostar och tynar bort, men Guds Ord är både rent (Ps 12:6) och evigt (Ps 119:89): “Allt Guds ord är rent från slagg.”

På grund av Guds karaktär, hans trofasthet genom historien och Skriftens eget vittnesbörd kan vi alltså vara förvissade om att sann sanning existerar och har getts åt oss av sanningens Gud.

Inkarnerad sanning

Guds skrivna Ord är inte den enda källan för sanning; sanningen är också manifesterad i en person. Johannes börjar sitt evangelium på följande sätt: “I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. … Och Ordet blev kött och bodde bland oss” (Joh 1:1, 14). Dessa verser talar om inkarnationen och hur Guds Son, som fick världen att bli till genom sitt ord, tog på sig mänsklig form för att förkroppsliga nåd och sanning.

På jorden kallade Jesus sig själv ”vägen, sanningen och livet” (Joh 14:6). Han utförde sin gärning och människor förundrades över hans makt, vishet och myndighet. Ändå var han inte bara en människa som talade om sanningen; han var och är sanningen som hela Skriften talar om (Joh 5:39).

I sitt liv visade Jesus sanningen och genom sin död räddade han syndare som hade varit förslavade under lögnen. Även för Pilatus förkunnade han sanningens väg, som kunde ha gett den romerske härskaren liv. Men, märkligt nog, genom Guds förutbestämda plan (Apg 4:27–28), tjänade Pilatus’ förkastande av sanningen bara sanningens syfte – för genom att dö och uppstå fick Kristus rätt att sända sanningens Ande till sina får. 

Eskatologisk sanning

Till sist: Sanningen är inte begränsad till händelser bakåt i historien; den är också en eskatologisk verklighet som Gud för till nutiden. Precis som Djävulen fortsätter att förleda världen sänder Jesus sin Ande för att leda människor in i sanningen.

Genom att pånyttföda de som blev köpta på Golgata, föra dem in i hans rike och upplysa deras sinnen så att de ser Guds sanning, får Anden de troende att vandra i sanningen. I en värld av död och svek förenar Gud sina får med deras Herde genom sin Ande och sitt Ord. Anden ger de troende kraft att förkunna evangeliet på ett sådant sätt att ”sanningens ord” (Ef 1:13) både befriar (Joh 8:32) och helgar (Joh 17:17).

Liksom i 1 Mos 1:2 svävar nu Anden över den här världens grumliga vatten. Kristi framtida rike växer fram i detta nu. Den första platsen där vi ska leta efter sanningen är alltså inte akademins ståtliga salar eller Washington D.C:s maktstrukturer. Vi finner sanning i kapellet inne i stan, kyrkan ute på landet och bibelstudiegruppen som bannlysts från college på grund av dess bibliska syn på sex. På dessa ställen som världen glömt och som blivit bedömda som ”falska” av de som ifrågasätter sanning, går Guds sanning fram. Där hans Ande och Ord verkar, där finns hans sanning.

Håll fast vid sanningen

Det är ingen slump att sann sanning är treenig sanning: den har utropats av Gud (Fadern), personifierats av Gud (Sonen) och verkställts av Gud (Anden). Tvärt emot vad många tror baseras sanning inte på personliga känslor, självförståelse, eller situationer man befinner sig i för tillfället. Den baseras på Guds uppenbarelse, kretsar kring evangeliet och uppenbaras genom Andens förvandlande verk.

Till skillnad från tidsandan är sanning inte någonting som vi kan skapa, upptäcka eller förneka. Likt den oskyldige man som Pilatus dömde till döden har sanningen en viss förmåga att väckas till liv igen.

Må vi, som Jesus, avlägga den goda bekännelsen och hålla fast vid sanningen.

LOAD MORE
Loading